De fotògrafs, càmeres i megapixels

    (Traducció al castellà al final.  Traducción al castellano al final)   

 

    Avui vull parlar d'un tema controvertit en el mon de la fotografia.

    Es el fotògraf el que fa bona una foto? O potser es la càmera? o igual els megapixels?

    Qui no ha escoltat a algú afirmar que "es clar que fas bones fotos, que amb la càmera que portes es normal..." però es això cert?

 

    No pretenc en aquesta publicació, resoldre un dels grans dubtes del mon de la imatge, però si aportar la meva opinió, i per a començar, desmuntar un dels mites i argument de venda súper utilitzat pels venedors del ram. Els megapixels!

    Està clar que una càmera amb 36 megapixels tindrà major resolució que una amb 12 megapixels. Això no es pot negar. Però siguem realistes, quan la diferencia entre els 12 i els 36 es nota, és quan fas ampliacions impreses a mides molt grans, tipus pòster dagéncia de publicitat.

    Però, quants de vosaltres li dona una aplicació d'aquestes característiques a la seva màquina?

 

    Molt millor considerar la diferencia de sensor DX a FX a l'hora de triar un model o un altre per damunt dels Megapixels, sense cap mena de dubte.

    Tal com opina la gent, "amb les càmeres que tenim" es inevitable que la qualitat i resolució de les fotos que fem sigui bona. Però això no vol dir en absolut que la imatge fotografiada, sigui de qualitat.

 

    Aquí a l'esquerra, he posat una imatge que vaig fer l' any 2015. Aquesta va ser presa amb una Nikon D90 de 12 Mp, amb sensor Dx. Si ens fixem en la imatge a la pantalla podem veure que la resolució es mes que suficient fent-la fins i tot a pantalla complerta, de fet fins i tot la podríem imprimir a un format de Din A 3 sense gaire problemes. Això si, una impressió a majors dimensions, seria bastant delicada.

 

    Per contra aquesta mateixa foto, la vaig repetir al març de 2018 amb una càmera de format Fx i 36 MP (a la part inferior).

 

    Si mirem aquesta segona imatge a la pantalla de l'ordinador, doncs la veiem també amb una resolució mes que suficient per gran que la fem. La diferencia entre la primera i la segona radica en el format màxim de les copies impreses. 

 

    Per tant, per a mi, aquest argument de venda, i excusa per a justificar que les fotos que fas no son de qualitat, queda desmuntada.

    D'altre banda tenim la qualitat del fotògraf. Per a mi, el factor principal d'una bona imatge.

 

    De res no serveix tenir la càmera mes cara i amb mes píxels del mercat, si no sabem com fer-la anar, això crec que tots estem d'acord. Un bon fotògraf coneixerà a la perfecció quins efectes aconseguirà configurant uns paràmetres o uns altres al seu equip. Sabrà com afectarà la llum existent a la seva imatge i en cas que sigui necessari, la modificarà segons li sembli oportú per trobar l'efecte que busca.

 

    Entre les 2 imatges de la mostra, han passat 2 anys i mig. En el temps entre una i l' altre, he canviat els 3 paràmetres dels quals he parlat aquí. Megapixels (Nikon D90 12 Mp i Nikon D810 36 Mp). Sensor (la primera amb un de format Dx i la segona Fx). I l'últim els coneixements del fotògraf (2,5 anys més d'experiència en el mon de la fotografia).

 

    Endreçant de més important a menys, segons el meu criteri, quedaria de la següent manera:

 

  1. La ma del fotògraf (i els seus coneixements)
  2. Format del sensor (sobretot si utilitzeu habitualment ISO elevada)
  3. Megapixels (com podeu veure a pantalla, o en copies habituals 10x15, no s'aprecia la diferencia)

    Conclusió: la càmera, no fa al fotògraf

    Un altre exemple de foto feta originalment amb la D90 i repetida posteriorment amb la D810


De fotógrafos, cámaras y megapixels

    Hoy quiero hablar de un tema controvertido en el mundo de la fotografía.

 

    Es el fotógrafo el que hace buena una foto? O quizá es la cámara? O igual los megapixels?

 

    Quién no ha escuchado a alguien afirmar que "claro que haces buenas fotos, que con la cámara que llevas es normal..." pero es eso cierto?

 

    No pretendo en esta publicación, resolver una de las grandes dudas del mundo de la imagen, pero si aportaré mi opinión, y para empezar, tratare de desmontar uno de los mitos y argumento de venta súper utilizado por los vendedores del ramo. Los megapixels!

 

    Está claro que una cámara con 36 megapíxeles tendrá mayor resolución que una con 12 megapixels. Esto no se puede negar. Pero seamos realistas, cuando la diferencia entre los 12 y los 36 se nota, es cuando hacemos ampliaciones impresas en tamaños muy grandes, tipo los póster de las agencias de publicidad.

 

    Pero, ¿cuántos de vosotros le dais una aplicación de estas características a su máquina?


    Mucho mejor considerar la diferencia entre un sensor DX a uno FX a la hora de elegir un modelo u otro por encima de los Megapixels, sin lugar a dudas.

 

    Tal como opina la gente, "con las cámaras que tenemos" es inevitable que la calidad y resolución de las fotos que hacemos sea buena. Pero esto no significa en absoluto que la imagen fotografiada, sea de calidad.


    A la izquierda, he puesto una imagen que hice el año 2015. Esta fue tomada con una Nikon D90 de 12 Mp, y sensor Dx. Si nos fijamos en la imagen en la pantalla podemos ver que la resolución es más que suficiente poniéndola incluso a pantalla completa, de hecho incluso la podríamos imprimir a un formato de Din A 3 sin muchos problemas. Eso si, una impresión a mayor dimension, sería bastante delicada.


    Por el contrario esta misma foto, la repetí en marzo de 2018 con una cámara de formato Fx y 36 MP (imagen inferior).


    Si miramos esta segunda imagen en la pantalla del ordenador, la veremos también con una resolución más que suficiente aún a pantalla completa. La diferencia entre la primera y la segunda radica en el formato máximo de las copias impresas.


    Por lo tanto, para mí, este argumento de venta, y excusa para justificar que las fotos que haces no son de calidad, queda desmontado.

 

    Por otro lado tenemos la calidad del fotógrafo. Para mí, el factor principal de una buena imagen.


    De nada sirve tener la cámara mas cara y con más píxeles del mercado, si no sabemos cómo utilizarla, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Un buen fotógrafo conocerá a la perfección qué efectos conseguirá configurando unos parámetros u otros en su equipo. Sabrá cómo afectará la luz existente en su imagen y en caso necesario, la modificará según le parezca oportuno para encontrar el efecto que busca.


    Entre las 2 imágenes de la muestra, han pasado 2 años y medio. En el tiempo entre una y otra, he cambiado los 3 parámetros de los que he hablado aquí. Megapixels (Nikon D90 12 Mp y Nikon D810 36 Mp). Sensor (la primera con un de formato Dx y la segunda Fx). Y por último los conocimientos del fotógrafo (2,5 años más de experiencia en el mundo de la fotografía).


    Ordenando de más importante a menos, según mi criterio, quedaría de la siguiente manera:


    1- La mano del fotógrafo (y sus conocimientos)

    2- Formato del sensor (sobre todo si se utiliza habitualmente ISO elevada)

    3- Megapixels (como se puede ver en pantalla, o en copias habituales 10x15, no se aprecia la diferencia)


    Conclusión: la cámara, no hace al fotógrafo


    Otro ejemplo de foto hecha originalmente con la D90 y repetida posteriormente con la D810