Flux de treball en revelat amb Lightroom

      (Al final de la pàgina trobareu el text íntegre en castellà)           

 

      Per començar a treballar importaré al Lightroom les imatges que no descarti directament a la càmera o la pantalla de selecció d'importació. La meva estructura per a endreçar les imatges importades es basa en una carpeta per any, i una subcarpeta per cada dia. Les fotos queden re-nombrades amb el nom, data i numero d'ordre. Hi ha mes sistemes per a endreçar-les, utilitzeu el que us sigui mes entenedor i estalviareu molt temps buscant imatges d'arxiu.

     El segon pas, consisteix a fer unes divisions mentals de cada jornada de fotos en temes o escenes. Per exemple si tinc una sessió de macro, doncs cada flor o insecte seria una divisió. Doncs bé, un cop tinc delimitades les diferents parts de la sessió vaig mirant amb mes precisió les fotos que salvaré i les que no, aquí va molt be saber que la tecla P et marcarà la bandereta blanca i per contra la X et marcarà la foto com a rebutjada deixant-la en gris, clarament identificada pel rebuig.

 

      Que aconseguirem fent aquest pas?

 

      Doncs que és molt mes que evident que per a que una foto funcioni, necessita que la composició utilitzada, sigui prou atractiva. Si partim d'una base que compositivament parlant no aporta res, qualsevol feina posterior, pot ser una pèrdua flagrant de temps, per tant es important triar bé a quines imatges els dedicarem temps o per contra quines eliminarem per a alliberar espai al disc. Amb això no vull dir que les úniques composicions valides hagin de ser les típiques regles dels terços etc. pot ser qualsevol que creiem prou atractiva.´I també heu de tenir clar que una composició que a vosaltres us sembli excel·lent pot no funcionar realment a l' espectador, la subjectivitat del mon fotogràfic te la culpa.

 

      I ara, començarem amb el revelat en si, que segur es el que tots esperàveu. Aniré revelant una foto meva partint d'un RAW i anireu veient els canvis fins al resultat final.

Imatge tal com surt de la camera, sense cap ajustament de revelat
Imatge tal com surt de la camera, sense cap ajustament de revelat

      El primer que faig després d'importar una imatge, es aplicar-li un ajustament de Lightroom que es diu "A Cero" (jo faig trampa en aquest pas, per que li tinc aquest ajustament com a predeterminat en fer una importació, però no tothom sap canviar els predefinits), ja que jo vull partir del RAW original  pel meu revelat i no del que m'aplica Lightroom en obrir una foto.

 

      El segon pas per a mi (robat dels vídeos de processing Raw) es en el mòdul revelat (totes les opcions seran sempre d' aquest mòdul si no indico una altre cosa) l' apartat de "Calibración de cámara" deixo el perfil de color d'Adobe estandar, i dels paràmetres inferiors, saturo en el "Primario azul" moltes vegades al 100 %, però no sempre, si fent-ho veig que es rebenten els blaus o força massa la resta de colors doncs només saturo fins allà on considero oportú. Fent això, notareu una millora considerable en els verds i altres colors, la contrapartida es l'excés de blaus però això ja ho corregirem després amb algun altre control.

      A continuació buscarem la pestanya "correcciones de lente" i jo marco per sistema a "básica", "eliminar aberración cromática" i després a "perfil" marco "activar correcciones de perfil" i busco la marca i el model de la lent.

 

    Continuaré a la pestanya de "Básicos" i ajustaré la temperatura a la que em sembli mes oportuna. Sempre procuro posar la temperatura adequada per a cada foto, però a vegades en el processat pel que sigui, l' ajusto per provar coses diferents, o sobretot si en pujar la saturació del blau queda massa freda, la corregeixo una mica, sempre a gust del fotògraf. Recordeu fer-ho, per que el to mes fred o càlid d'una imatge pot donar sensacions completament oposades a les que voleu mostrar.

      La "claridad", no acostumo a passar-la de 25 o 30%, i "intensidad" per a pujar una mica els colors mes apagats, sempre entre 10 i 20%. Quan ja ho tinc, es quan començo amb les barres de "exposición", "altas luces", "blancos", "sombras" i "negros". Aquí no tinc un criteri fix, sempre segons les necessitats de la foto o el gust del que revela.

 

 

      Arribats a aquest punt, toca utilitzar els filtres degradats, radials o pinzells d'ajust que consideri oportú (que en aquest post no explicaré, ja que dona per a una entrada completa), entraria a altres pestanyes que jo considero secundaries, però no per això menys importants com per exemple "HSL", "Curva de tonos", "detalle" y "efectos", i de les que ara us faré una petita explicació de per a que utilitzo cada una de les opcions.

 •       HSL: aquesta pestanya, l'utilitzo per a rebaixar la saturació o la lluminositat d'algun color en concret sense afectar a la saturació general de la imatge. També els blaus si han quedat massa pujats en saturar el primari blau es poden corregir aquí sense perdre tota la millora dels tons dels altres colors.
 •       Curva de tonos: la utilitzo bàsicament per a pujar el contrast entre negres i blancs. Sempre ajuda a que els grisos es defineixin mes cap a un extrem o altre de l'histograma i li dona un punt mes de nitidesa al definir els mitjos tons.
 •       Detalle: aquesta pestanya ja es mes complexa però intentaré explicar el criteri a seguir. A l' apartat de Enfoque normalment no passo dels 25 o 30 a cantidad per a no fer una imatge massa artificial, i acte seguit poso la mascara a entre 80 o 90 per a no omplir la imatge de soroll. Radio el deixo sempre a 1 que es el que ve de sèrie, però a Detalle, si que es una mica a ull. Si es una imatge amb moltes línies, haure de pujar mes el detall per a que enfoqui en mes llocs que si es una imatge mes general on només interessarà que enfoqui les línies en canvi de paisatge etc. Si heu enfocat a ma al revelar, quan exporteu, desmarqueu la casella d'enfocar, o duplicarà la feina i pot quedar malament.
        El Ruido, es només opcional, ja que si la foto esta correctament exposada i es a una ISO raonable no l'haurem d'utilitzar. Tampoc us explicaré ara com aplicar-lo per que dona per a un altre post sencer, i tot i que es una mica liat i complicat, un cop apreneu a utilitzar-ho, no tornareu a deixar una imatge amb soroll.
        Al final del post us deixaré un retall al 100% de la foto amb la reducció de ruido aplicada i sense aplicar.
 •       Efectos: Jo utilitzo aquesta pestanya únicament per a afegir vinyetes posteriors als possibles retalls i un cop acabat el revelat, si considero que el motiu de la foto s'hi presta i si la millora es significativa, com per exemple en la ultima sessió de macro que vaig fer a uns bolets, de la que forma part la imatge que agafo com a exemple per a il·lustrar aquest post.


      I bé, tot desitjant que us sigui útil i us agradi us animo a que el compartiu amb qui creieu que pot estar interessat.

 

      Una abraçada

Flujo de trabajo revelado en Lightroom

      Para empezar a trabajar importaré a Lightroom las imágenes que no descarté directamente en la cámara o en la pantalla de selección de importación. Mi estructura para ordenar las imágenes importadas se basa en una carpeta por año, y una subcarpeta por cada día. Las fotos quedan automáticamente renombradas con el nombre, fecha y numero de orden. Hay más sistemas para ordenarlas, utilizad el que os sea mas comprensible y ahorrareis mucho tiempo buscando imágenes de archivo.

 

      El segundo paso, consiste en hacer unas divisiones mentales de cada jornada de fotos por temas o escenas. Por ejemplo si tengo una sesión de macro, pues cada flor o insecto sería una división. Pues bien, una vez tengo delimitadas las diferentes partes de la sesión voy mirando con más precisión las fotos que salvaré y las que no, aquí va muy bien saber que la tecla P te marcará la banderita blanca y por el contrario la X te marcará la foto como rechazada dejándola en gris, claramente identificada para eliminarla.

 

      Que conseguiremos haciendo este paso?

 

      Pues es mucho mas que evidente que para que una foto funcione, necesita que la composición utilizada, sea lo suficientemente atractiva. Si partimos de una base que compositivamente hablando no aporta nada, cualquier trabajo posterior, puede ser una pérdida flagrante de tiempo, por lo tanto es importante elegir bien a qué imágenes les dedicaremos tiempo o por el contrario si las eliminaremos para liberar espacio en el disco. Con esto no quiero decir que las únicas composiciones validas tengan que ser las típicas reglas de los tercios etc. puede ser cualquiera que creamos lo suficientemente atractiva. También debes tener claro que una composición que te parezca excelente puede no funcionarle realmente al espectador final, la subjetividad del mundo fotográfico tiene la culpa.

 

      Y ahora, empezaremos con el revelado en sí, que seguro es lo que todos esperabais. Iré revelando una foto mía partiendo de un RAW e iréis viendo los cambios hasta el resultado final.

 

      Lo primero que hago después de importar una imagen, es aplicarle un ajuste de Lightroom que se llama "A Cero" (yo hago trampa en este paso, por que tengo este ajuste como predeterminado al hacer una importación, pero no todo el mundo sabe cambiar los predefinidos), ya que yo quiero partir del RAW original para mi revelado y no de lo que me aplica Lightroom al abrir una foto.

 

      El segundo paso para mí (robado de los vídeos de processing Raw) es en el módulo revelado (todas las opciones serán siempre de este módulo si no indico otra cosa) en el apartado de "Calibración de cámara", dejo el perfil de color de Adobe estandar, y en los parámetros inferiores, saturacion en el "Primario azul" muchas veces lo pongo al 100%, pero no siempre, si haciéndolo veo que se me revientan los azules o me fuerza demasiado el resto de colores pues sólo saturo hasta donde considero oportuno. Haciendo esto, notareis una mejora considerable en los verdes y otros colores, la contrapartida es la exceso de azules pero eso ya lo corregiremos después con algún otro control.

 

      A continuación buscaremos la pestaña "correcciones de lente" y yo marco por sistema en "básica", "eliminar aberración cromática" y luego en "perfil" marco "activar correcciones de perfil" y busco la marca y el modelo de la lente.

 

      Continuaré en la pestaña de "Básicos" y ajustaré a la temperatura que me parezca más oportuna. Siempre procuro poner la temperatura adecuada para cada foto, pero a veces en el procesado por lo que sea, la ajusto para probar cosas diferentes, o sobre todo si al subir la saturación del azul queda demasiado fría, la corrijo un poco, siempre a gusto del fotógrafo. Recuerdad hacerlo, ya que un tono más frío o cálido en una misma imagen puede dar sensaciones completamente opuestas a las que desea mostrar.

 

 

      La "claridad", no suelo pasarme de 25 o 30%, y de "intensidad", para subir un poco los colores más apagados, siempre entre 10 y 20%. Cuando ya lo tengo, es cuando empiezo con las barras de "exposición", "altas luces", "blancos", "sombras" y "negros". Aquí no tengo un criterio fijo, siempre según las necesidades de la foto o al gusto de quien la revela.

 

      Llegados a este punto, toca utilizar los filtros degradados, radiales o pinceles de ajuste que considere oportuno (que en este post no contaré, ya que da para una entrada completa). Luego entraría a otras pestañas que yo considero secundarias, pero no por ello menos importantes como por ejemplo "HSL", "Curva de tonos", "detalle" y "Efectos", y de las que ahora os haré una pequeña explicación de para que utilizo cada una de las opciones.

 • HSL: esta pestaña, la uso para rebajar la saturación o la luminosidad de algún color en concreto sin afectar a la saturación general de la imagen. También los azules si han quedado demasiado subidos al saturar el primario azul se pueden corregir aquí sin perder toda la mejora de los tonos de los otros colores.
 • Curva de tonos: la utilizo básicamente para subir el contraste entre negros y blancos. Siempre ayuda a que los grises se definan más hacia un extremo u otro del histograma y le da un punto más de nitidez al definir los medios tonos.
 • Detalle: esta pestaña ya es más compleja pero intentaré explicar el criterio a seguir. En el apartado de Enfoque normalmente no paso de los 25 o 30 en cantidad, para no hacer una imagen demasiado artificial, y acto seguido pongo la mascara a entre 80 o 90 para no llenar la imagen de ruido. Radio lo dejo siempre a 1 que es el que viene de serie, pero en Detalle, si que es un poco a ojo. Si es una imagen con muchas líneas, tendré que subir más el detalle para que enfoque en mas sitios que si se una imagen más general donde sólo interesará que enfoque las líneas de un cambio de paisaje etc. Si has enfocado a mano al revelar, cuando exportes, desactiva la casilla de enfocar, o duplicará el trabajo y puede quedar mal.
        El Ruido, es sólo opcional, ya que si la foto está correctamente expuesta y es una ISO razonable no tendremos que utilizarlo. Tampoco os contaré ahora cómo aplicarlo por que da para otro post entero, y aunque es un poco liado y complicado, una vez aprendais a utilizarlo, no volvereis a dejar una imagen con ruido.
        Al final del post os dejaré un recorte al 100% de la foto con la reducción de ruido aplicada y sin aplicar.
 • Efectos: Yo utilizo esta pestaña únicamente para añadir viñetas posteriores a los posibles recortes y una vez terminado el revelado, si considero que el motivo de la foto se presta y si la mejora es significativa, como por ejemplo, en mi ultima sesión de macro que hice a unas setas, de la que forma parte la imagen que tomo como ejemplo para ilustrar este post.

      Espero que os haya sido útil y que os haya gustado, y no dudeis en compartirlo con quien creais que pueda estar interesado.

 

      Un  saludo.